Ιατρικό Προσωπικό

Μητσέλος Βασίλειος

Διευθυντής

Κονής Κυριάκος

Επιμελητής Α'

Λυκούδη Άννα

Επιμελήτρια Β'

Αγγέλης Δημήτριος

Ειδικευόμενος

Θώμου Γερασιμούλα

Ειδικευόμενη