Ιατρικό Προσωπικό

Μόνιμο

  Διευθυντής
  Επιμελητής Α'
  Επιμελήτρια Α'
  Επιμελητής Β'
   Επιμελήτρια Α'

 Επικουρικό 

   Επιμελήτρια Β'

 Ειδικευόμενοι 

 
 
 
  

 Αγροτικοί