Πρόσφατα Νέα
30 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.63/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ» (CPV:32354100-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής