Διοικητική Υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία


Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις:

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

και

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Μετάβαση στο περιεχόμενο